Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Үзүүлэлт Нөхцөл
 Даатгалын зүйл  Байгууллагын үндсэн ба эргэлтийн хөрөнгө
 Үнэлгээ  Балансын буюу зах зээлийн үнээр
 Хураамж

 Даатгуулсан үнэлгээнээс дараах хувиар:

 • Үндсэн хөрөнгийн идэвхтэй хэсэг
  • Хөдөлдөг техник хэрэгсэл (1,1-1,5 хувь)
  • Суурилсуулсан тоног төхөөрөмж (1,6-2,0 хувь)
 • Үндсэн хөрөнгийн идэвхгүй хэсэг
  • Барилга байгууламж (0,8-2,0 хувь)
  • Зам гүүр (1,0-1,5 хувь)
  • Түүхий эд, үндсэн болон туслах материал, бэлэн болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, бусад (1,5-2,0 хувь)
  • Хэрэв осол аваарын онцгой бүсэд оршдог бол хураамжийн дээд хувиар
 • Эргэлтийн хөрөнгө
  • Хүнсний зориулалттай бараа материал (5,5-6,4 хувь)
  • Шатах тэсрэх зүйл (2,3-3,0 хувь)
 Риск
 • Байгалийн бүх төрлийн осол
 • Гал түймэр
 • Үйлдвэрлэл, техникийн осол
 Даатгах хугацаа
 • Хураамж төлөгдсөний дараа өдрийн 00 цагаас хойш 12 сар
 • Өөр хугацаагаар даатгуулбал гэрээнд зааснаар
 Нөхөн олговрын хэмжээ, олгох журам
 • Гарсан хохирлын дүнгээс даатгуулагчийн өөрийн хариуцахаар хууль, гэрээнд заасан хэсгийг хасаад үлдсэнийг нь 100 хувь
 • Даатгуулагч зөвшөөрвөл хохирлыг 100 хувь олгож хохиролд орсон хөрөнгийг даатгагчид шилжүүлэх
 • Даатгуулагчийн өөрийн буруугаас хөрөнгө бүрэн сүйрвэл нөхөн олговрыг 80 хувиар бодож олгоно.
 Даатгалын төлбөрийн лимит
 • Үнэлгээгээр
 Даатгалын хэлбэр
 • Сайн дурын
 Бүрдүүлэх баримт
 • Хохирлыг үзэж тогтоосон даатгалын агентын акт
 • Даатгалын полис
 • Шаардлагатай бол хууль хяналт, мэргэжлийн байгууллагын акт
 • Үйлдвэрлэлийн ослын акт
 • Хохирлын акт
 • Засварын газрын тодорхойлолт, мөнгө төлсөн баримт
 Урамшил

 Даатгуулагчийн хүсэлтийг харгалзан дараах хөнгөлөлт үзүүлж болно. Үүнд: 

 • Даатгуулагч дараалсан 2 жил хохирол нөхүүлээгүй бол 3 дахь жилээс даатгалын хураамжийг 5 хувь, 4 дэх жилээс 8 хувь, 5 дахь жилээс 10 хувиар хорогдуулж тооцно.
 Даатгуулагч
 • Өмчлөгч, эзэмшигч, түрээслэгч
 Даатгагдагч
 • Өмчлөгч, эзэмшигч, түрээслэгч
 Даатгалын төлбөр хийгдэхгүй байж болох нөхцөлүүд
 • Даатгалын тохиолдлыг санаатайгаар бүрдүүлсэн
 • Дайн байлдаан, хувьсгал, төрийн эргэлт, хорлон сүйтгэх үйл ажиллагаа, бослого, үймээний улмаас даатгалын тохиолдол болсон
 • Эвдэрч гэмтсэний дараа даатгуулсан
 • Буруутай этгээдээр хохирлоо нөхүүлсэн
 • Даатгалын хураамж төлөөгүй
 • Даатгалын төлбөр хийлгэх хугацаанд хандаагүй
 • Аж ахуйн нэгжийн ажилтны болон дээд байгууллага, харилцагчийн хариуцлагагүй үйл ажиллагаа, техник технологи, хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим зөрчсөнөөс даатгалын тохиолдол болсон
 • Даатгалын зүйлийн талаар даатгагчид худал мэдээлсэн, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн

loader