Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

Үзүүлэлт

Нөхцөл

 Даатгалын зүйл

Жолоочийн хариуцлага

(Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлага)

 Үнэлгээ

"А" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 5 сая төгрөг

"Б" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 5 сая төгрөг

"С" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 10 сая төгрөг

"Д" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 10 сая төгрөг

"Механизм" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 5 сая төгрөг

 Хураамж

 "А" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 12,500 төгрөг

"Б" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 33,000 төгрөг

"С" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 42,500 төгрөг

"Д" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 53,000 төгрөг

"Механизм" ангилалын тээврийн хэрэгсэл 12,500 төгрөг

Мэргэшсэн болон С,Д ангилалын жолооч 33,000 төгрөг

 Эрсдэл

Гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээх хариуцлага гэдэг нь жолоочийн замын хөдөлгөөнд оролцож буй үедээ гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх хуулийн хариуцлага.

 Даатгах хугацаа

Даатгалын хураамж төлөгдсөн өдрөөс 12 сар

 Нөхөн олговрын хэмжээ, олгох журам

▪       Даатгуулагчийн үнэлгээнд багтаан хохирлыг 100 хувь олгоно.

 Даатгалын хэлбэр

▪       Заавал

 Нөхөн төлбөрйин бүрдүүлэх материал

▪       Даатгалын гэрээний эх хувь

▪       Даатгалын тохиолдлын тухай дүгнэлт гаргасан мэргэжлийн байгууллагын тодорхойлолт (ЗЦГ, ЦЕГ, ОБЕГ, Эмнэлэг г.м)

▪       Даатгалын тохиолдолд холбогдсон жолооч нарын Жолооны үнэмлэх, ТХ-ийн гэрчилгээний хуулбар

▪       Хохирлын үнэлгээ

▪       Нотлох зураг (Шуурхай дуудлагын ажилтан очиж баримтжуулаагүй тохиолдолд)

▪       Нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт (Гэр даатгал ХХК-аас)

▪       Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.

 Даатгуулагч

▪       Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч

 Нөхөн төлбөр олгогдохгүй нөхцөл

▪       Жолоочийн даатгалын гэрээнд нэр нь тусгагдаагүй жолоочид даатгагч нөхөн төлбөр олгохоос татгалзана.

▪       Замын хөдөлгөөнд жолоодох эрхээ хасуулсан жолооч оролцож яваад даатгалын тохиолдол гаргасан бол даатгагч нөхөн төлбөрийг олгохоос татгалзана.

loader