Хөдөлмөрийн чадвар түр алдалтын даатгал

Үзүүлэлт

Нөхцөл

 Даатгалын зүйл

Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдалт;

 Үнэлгээ

Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцох ба даатгуулагчийн сарын цалинтай уялдуулан тогтооно.

 Хураамж

▪        Даатгуулагч даатгалын үнэлгээнээс 1-6%-иар тооцож даатгагчид хураамж төлнө.

 Эрсдэл

▪       Мэргэжлээс шалтгаалах болон ердийн өвчин, гэнэтийн ослын улмаас даатгуулагч тодорхой хугацаанд хөдөлмөрийн чадвараа алдах

 Даатгах хугацаа

▪       Даатгалын хураамж төлөгдсөнөөс хойш 12 сар

 Нөхөн олговрын хэмжээ, олгох журам

▪       Даатгуулагч өвчлөх хугацаанд нэг хоногт авах нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь доод хэмжээ нь 1000 төгрөг, дээд хэмжээ нь  6000 төгрөг байна;

 Даатгалын хэлбэр

▪       Сайн дурын

 Бүрдүүлэх баримт

▪       Даатгалын гэрээний эх хувь

▪       Эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа

▪       Даатгуулагчийн Иргэний үнэмлэх /Эх хувь/

▪       Нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт (Гэр даатгал ХХК-аас)

▪       Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.

 Даатгуулагч

▪       Хувь хүн

▪       Албан байгууллага

▪       Эцэг эх буюу асран хамгаалагч

loader