Бүх төрлийн хөрөнгийн даатгал

Үзүүлэлт

Нөхцөл

 Даатгалын зүйл

  • Инженерийн байгууламж бүхий нийтийн болон амины орон сууц
  • Инженерийн байгууламжгүй орон сууцны  байшин
  • Гэр, хашаа
  • Орон байран дахь эд хөрөнгө
  • Бүх төрлийн эд хөрөнгө, тавилга, тоног төхөөрөмж

 Үнэлгээ

Үнэлгээг даатгагч, даатгуулагч харилцан тохиролцож зах зээлийн бодит үнээр тогтооно.

 Хураамж

 Тухайн даатгалын объектын хийц материалаас хамааруулан 0,2-1,2%-аар даатгалын үнэлгээнээс тооцон авна.

 Эрсдэл

▪       Байгалийн бүх төрлийн эрсдэл / газар хөдлөлт, хүчит салхи, ой хээрийн түймэр, аянга, цасан ба шороон шуурга, мөндөр/

▪       Гал түймэр, сантехник, дулааны шугам сүлжээний гэмтэл, эрчим хүчний хэлбэлзэл

 Даатгах хугацаа

▪       Даатгалын хураамж төлөгдсөнөөс хойш 12 сар

 Даатгалын хэлбэр

▪       Сайн дурын

 Бүрдүүлэх баримт

▪       Даатгалын гэрээний эх хувь

▪       Даатгуулагчийн Иргэний үнэмлэх /Эх хувь/

▪       Зураг /Гэр даатгал ХХК-ийн шуурхай дуудлага болон даатгуулагчийн авсан/

▪       Нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт (Гэр даатгал ХХК-аас)

▪       Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.

 Даатгуулагч

▪       Үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөгч

 Даатгалын төлбөр хийгдэхгүй байж болох нөхцөлүүд

▪       Даатгуулагч нь даатгалд хамрагдахаас өмнө учирсан осол

▪       Даатгуулагчийн санаатайгаар учруулсан хохирол

loader