Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Үзүүлэлт

Нөхцөл

 Даатгалын зүйл

Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаатай үйлдлийн улмаас гуравдагч этгээдийн өмнө хүлээсэн хариуцлага.

 Үнэлгээ

  • Даатгалын үнэлгээг даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.

 Хураамж

▪       Даатгалын үнэлгээнээс 1-2%-иар тооцно.

Эрсдэл

▪       Даатгуулагчийн мэргэжлийн алдаатай санамсаргүй үйлдлээс шалтгаалж гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд

 Даатгалын хэлбэр

▪       Сайн дурын

 Бүрдүүлэх баримт

▪       Даатгалын гэрээний эх хувь

▪       Даатгуулагчийн Иргэний үнэмлэх /Эх хувь/

▪       Нөхөн төлбөрийн өргөдлийн маягт (Гэр даатгал ХХК-аас)

▪       Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт материалыг бүрдүүлнэ.

 Даатгуулагч

▪       Хувь хүн

▪       Албан байгууллага

loader